Administrative Team

DANIELA ADETU

șef serviciu resurse umane, administrativ, achiziții

ATENA ȘTEFĂNESCU

șef birou contabilitate

GEORGIANA ENE

head of marketing office

MONICA ONEA

consilier juridic

STELA UNGUREANU

administrator

ELENA CHIȚU

economist

ISABELLA GHIMPU

referent achiziții

OANA AGAFIȚEI

referent

IOANA MOCANU

referent

ANCA LEARCIU

referent

MARIA IORDACHE

magazioner

TATIANA BELECCIU

casier agenție bilete

LIVIU IVĂNESCU

electrician

ALINA IOANA VASILIU

artistic consultant